GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1Yazı İşleri Müdürü
2İdari İşler Müdürü
3Şef (Merkez)
4Şef (Bilgi İşlem)
5Memur
6Mübaşir

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
Grup NoGrup Adı
1Bilgisayar Mühendisi
2Bilgisayar Teknisyeni
3Bilgisayar Teknikeri
4Elektrik Teknikeri

SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI(Alan Bilgisi Konu Kapsamı)

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDACUMHURBAŞKANLIĞIKARARNAMESİ (3soru)

BAKANLIKGENELGELERİ (5soru)

 • 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
 • 16/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
 • 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmî yazışmalar
 • 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
 • 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması
 • 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP’ ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
 • 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
 • 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
 • 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
 • 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı
 • 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
 • 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç)
 • 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
 • 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (4 soru)

 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi

 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (6 soru)

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm 2. Bölüm
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686,

687. maddeleri)

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
 • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5 soru)

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 5. kısım; 6. kısım,

3. kitap, 1. kısım, 2. bölüm, 3. bölüm, 5. bölüm, 2. kısım, 1. bölüm, 3. bölüm; 5. kitap, 2. kısım,

1. bölüm; 6. kitap, 1. kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. Kısım

KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI (12 soru)

 • 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6 soru)

 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 4. ayırım,

6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm,

2. ayırım; 4. kısım, 5. bölüm; 5. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

İNFAZ HUKUKU (3 soru)

 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. kitabının 1. kısmı, 2. kısmının 1. bölümü, 3. bölümü, 4. bölüm (madde 20); 2. kitap, 1. kısım, 1. Bölüm

İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru)

BAKANLIKGENELGELERİ (4soru)

-138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler

 • 144/1 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi
 • 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi

-168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

 • 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
 • 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (15 soru)

-Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (7 soru)

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. bölüm
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri)
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm

1. ayırım

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.

bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm

 • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (15 soru)

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. maddeleri

ŞEF (MERKEZ)

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)

BAKANLIKGENELGELERİ (4soru)

 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmî yazışmalar
 • 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması
 • 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. Bölüm.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm

1. ayırım.

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.

bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (10 soru)

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu

ŞEF (BİLGİ İŞLEM)

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)

BAKANLIKGENELGELERİ (5soru)

 • 123 sayılı BİDB Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı
 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları
 • 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 • 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması
 • 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (14 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi
 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm. 2. Bölüm.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm1. ayırım.
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

MEMUR

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (8 soru)

BAKANLIKGENELGELERİ (4soru)

 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmî yazışmalar
 • 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (8 soru)

 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm1. ayırım.
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

MÜBAŞİR

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (5 soru)

ADLİVEİDARİYARGIADALETKOMİSYONLARININYAPISIVEGÖREVLERİİLEYARGI ÖRGÜTÜ(10 soru)

 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi
 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI (5 soru)

 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)

 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu.
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

GENEL HUKUK BİLGİSİ (5 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm1. ayırım.
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4.bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

KALEM MEVZUATI (15 soru)

 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Genel Kültür veGenelYetenek Konuları

(GörevdeYükselmeSınavı TümGruplarİçin Ortak 40 Soru)

NoKonu BaşlıklarıSoru Sayısı
a)T.C. Anayasası 1-Genel Esaslar Temel Hak ve Ödevler Devletin Temel Organları10
b)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik4
c)Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat4
ç)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat5
d)Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar5
e)Halkla İlişkiler4
f)Etik Davranış İlkeleri4
g)Bakanlık Merkez Teşkilatı1
ğ)Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü1
h)Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi1
ı)5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu1

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Görevin Niteliğine İlişkin Alan Bilgisi Konuları (48 Soru)

 1. BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
NoKonu Başlıkları
1Bilgisayar Ağları
2Programlama
3Veri Tabanı
4Algoritma
5Matematik
6Donanım
7İşletim Sistemleri
8Veri Yapıları
9Web Teknolojileri
10Yazılım Mühendisliği
 1. BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ
NoKonu Başlıkları
1Bilgisayar Kullanımı (Windows, Word, Powerpoint, Excel)
2Algoritma ve Akış Diyagramları
3Mesleki Gelişim
4C ve VB Programlama Dilleri
5Görsel Programlama Dilleri (VB, C#)
6Veri Tabanları (Sql, Mysql)
7Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembly
8Web Tasarımı (CSS, Javascript, html)
9Grafik ve Animasyon (photoshop, fireworks, flash)
10İnternet Programcılığı (php, asp)
 1. BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
NoKonu Başlıkları
1Bilgisayar Donanımı
2Ofis Yazılımları
3Görsel Programlama
4Ağ Temelleri
5Sunucu İşletim Sistemi
6Grafik ve Animasyon
7Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
 1. ELEKTRİK TEKNİKERİ
NoKonu Başlıkları
1Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
2Doğru Akım Devre Analizi
3Elektrik Makineleri
4Elektrik Tesisleri
5Aydınlatma ve İç Tesisat
6Elektrik Enerji Üretimi ve İletimi
7Enerji Dağılımı
8Sayısal Elektronik
9Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
10Ölçme Bilgisi
11Analog Elektrik
12AC Devre Analizi
13Sarım Tekniği
14Bilgisayar Destekli Tasarım
15Programlanabilir Denetleyiciler
16Bakım ve Arıza Bulma

Genel Kültür ve Genel Yetenek Konuları

(Unvan Değişikliği SınavıTüm Gruplar İçin Ortak 32 Soru)

NoKonu BaşlıklarıSoru Sayısı
a)T.C. Anayasası 1-Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları,10
b)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik4
c)Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat4
ç)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat4
d)Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar4
e)Halkla İlişkiler1
f)Etik Davranış İlkeleri1
g)Bakanlık Merkez Teşkilatı1
ğ)Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü1
h)Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi1
ı)5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu1

Yorum Bırak