EK – 2; İlan Edilen Kadrolara Ait Ders Konu Başlıkları YAZILI SINAV KONULARI

  1. Görevdeyükselmesınavıiçin;
  1. Ortaksınavkonuları

-T.C. Anayasası (2 soru),

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 soru),

-İnsan Hakları ve Demokrasi (2 soru),

-Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (2 soru),

-Etik Davranış İlkeleri (2 soru),

-Genel Kültür (8) ve Genel Yetenek (12 soru),

-Ve Alan Bilgisi (70 soru), olmak üzere toplam 100.

  1. Alanbilgisikonuları
  1. Cezainfazkurumu2.müdürükadrolarıiçin:
Kurum İkinci Müdürlüğü Unvanında Görevde Yükselme Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu DağılımıYayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
1)5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı
2)6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı
3)Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,29/03/2020 tarih ve 31083 sayılı
4)4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,23/05/2001 tarih ve 24410 sayılı
5)5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı
6)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı
7)3713 Terörle Mücadele Kanunu,12/04/1991 tarih ve 20843 sayılı
8)Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı
9)Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı
10)Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı
11)Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı
12)Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,28/06/2013 tarih ve 28691 sayılı
13)Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,26/10/2005 tarih ve 25978 sayılı
14)Taşınır Mal Yönetmeliği,18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı
15)Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,06/09/2012 tarih ve 139/1 numaralı Genelgesi
16)Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,27/12/2005 tarih ve 26036 sayılı
17)Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,02/09/2012 tarih ve 28399 sayılı
18)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı
19)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı
20)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
21)4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
22)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı
23)7201 Sayılı Tebligat Kanunu,19/02/1959 tarih ve 10139 sayılı
24)5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı
25)3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,10/11/1984 tarih ve 18571 sayılı
26)Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi,

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı
27)İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı 3. Mükerrer
28)Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı
29)Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı (3. Mükerrer)
30)Kamu İhale Genel Tebliği.22/08/2009 tarih ve 27327 sayılı
31)6245 sayılı Harcırah Kanunu18/02/1954 tarih ve 8637 sayılı
32)Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’lu Kararname10/07/2018 tarih ve 30474
33)Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü09/03/2020 tarihli
34)Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri06/01/2020 tarihli ve 172 numaralı Genelge
35)Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği05/04/2017 tarih ve 30029
36)Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik29 Aralık 2020 tarih ve 31349
  1. İdare memuru kadroları için:
İdare Memurluğu Unvanında Görevde Yükselme Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu DağılımıYayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
1)5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı
2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı

3) Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,

29/03/2020 tarih ve 31083 sayılı
4) 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,23/05/2001 tarih ve 24410 sayılı
5) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı
6)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı
7) 3713 Terörle Mücadele Kanunu,12/04/1991 tarih ve 20843 sayılı
8)Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı
9)Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı
10)Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı
11)Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı
12)Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,28/06/2013 tarih ve 28691 sayılı
13)Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,26/10/2005 tarih ve 25978 sayılı
14)Taşınır Mal Yönetmeliği,18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı
15)Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,06/09/2012 tarih ve 139/1 numaralı Genelgesi
16)Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,27/12/2005 tarih ve 26036 sayılı
17)Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,02/09/2012 tarih ve 28399 sayılı
18)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı
19)5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı
20)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı
21)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
22)4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
23)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı
24)7201 Sayılı Tebligat Kanunu,19/02/1959 tarih ve 10139 sayılı
25)3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,10/11/1984 tarih ve 18571 sayılı
26)Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı
27)Kamu İhale Genel Tebliği.22/08/2009 tarih ve 27327 sayılı
28)6245 sayılı Harcırah Kanunu18/02/1954 tarih ve 8637 sayılı
29)Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’lu Kararname10/07/2018 tarih ve 30474
30)Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü09/03/2020 tarihli
31)Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri06/01/2020 tarihli ve 172 numaralı Genelge
32)Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği05/04/2017 tarih ve 30029
33)Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik29 Aralık 2020 tarih ve 31349
  1. Saymankadrolarıiçin:
Sayman Unvanında Görevde Yükselme Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu DağılımıYayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
1)5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı
2)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı
3)6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı
4)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
5)4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
6)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı
7)Taşınır Mal Yönetmeliği,18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı
8)İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı
9)Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı
10)Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı (3.mükerrer)
11)Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,23/12/2014 tarih ve 29214 sayılı
12)Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,27/12/2014 tarih ve 29218 sayılı (Mükerrer)
13)Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı
14)Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Ve İhale Yönetmeliği,27/12/2005 tarih ve 26036 sayılı
15)Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,29/03/2020 tarih ve 31083 sayılı
16)Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, İşyurtları Uygulamaları Hakkında 137/3 No’lu Genelge,14/01/2010 tarih ve 137/3 sayılı Genelge
17)İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge.01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren yönerge
18)İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge01/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren yönerge
19)Kamu İhale Genel Tebliği.22/08/2009 tarih ve 27327 sayılı
20)6245 sayılı Harcırah Kanunu18/02/1954 tarih ve 8637 sayılı
21)Genel Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları, Hesap Planları
  1. İnfazvekorumabaşmemurukadrolarıiçin:
İnfaz ve Koruma Başmemuru Unvanında Görevde Yükselme Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu DağılımıYayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
1)5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı
2)6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı

3)Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,

29/03/2020 tarih ve 31083 sayılı
4)4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,23/05/2001 tarih ve 24410 sayılı
5)5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı
6)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı
7)3713 Terörle Mücadele Kanunu,12/04/1991 tarih ve 20843 sayılı
8)Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı
9)Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı
10)Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,17/06/2005 tarih ve 25848 sayılı
11)Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı
12)Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,28/06/2013 tarih ve 28691 sayılı
13)Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,26/10/2005 tarih ve 25978 sayılı
14)Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,27/12/2005 tarih ve 26036 sayılı
15)Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,02/09/2012 tarih ve 28399 sayılı
16)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı
17)5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı
18)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı
19)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
20)4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı
21)7201 Sayılı Tebligat Kanunu,19/02/1959 tarih ve 10139 sayılı
22)3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,10/11/1984 tarih ve 18571 sayılı
23)Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı
24)Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’lu Kararname10/07/2018 tarih ve 30474
25)Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü09/03/2020 tarihli
26)Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri06/01/2020 tarihli ve 172 numaralı Genelge
27)Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği05/04/2017 tarih ve 30029
28)Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı
  1. Unvandeğişikliğisınavıiçin:
  1. Öğretmen kadroları için:30soru bukonulardan;
Öğretmen Unvanında Unvan Değişikliği Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu DağılımıYayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
1)Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik,Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 28/3/2020 Sayısı : 2324 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 29/3/2020 Sayısı : 31083
2)5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı
3)Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 27/07/2007 tarih ve 46/1 sayılı Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler,27/07/2007 tarih ve 46/1 sayılı Genelge
4)Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi,12/07/2005 tarihli
5)Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılı Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri konulu Genelgesine göre “çocuk hükümlü ve tutukluların örgün ve yaygın eğitimleri”,01/01/2006 tarih ve 51 sayılı Genelge
6)Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik30.03.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28603
7)Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2007/12226 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,23/06/2007 tarih ve 26561 sayılı
8)Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı İş Birliği Protokolü03 Aralık 2019 tarihli

9)Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü,

Kasım 2018 tarihli
10)09/02/2017 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklu olarak bulunan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara başvurusu, sınava alınması ve sınav görevlilerinin görev ve işlemleri hakkında protokol.

11/03/2019 tarihli
11)Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim-Öğretim İş Birliği ProtokolüMart 2020 tarihli
12)Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik29.12.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31349

50 soru öğretmenlik mesleği genel konularından;

1.Program Geliştirme,
2.Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
3.Gelişim Psikolojisi,
4.Öğrenme Psikolojisi,
5.Rehberlik,
6.Ölçme ve Değerlendirme,
7.Eğitim Psikolojisi,
8.Sınıf Yönetimi,

olmak üzere toplam 80 soru

Yorum Bırak