HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU
I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı
Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
uyarınca 1500 adet Defterdarlık Uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü
sınav yapılacaktır.
II-SINAV TARİHİ VE YERİ:
Yazılı sınav, 20 Mart 2022 tarihinde saat: 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine
ilişkin listeler Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) yazılı sınav
tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenecek olan tarihlerde yapılacaktır.
III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak,
c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış
olmak.
IV-SINAV BAŞVURUSU:
Başvurular, 07/02/2022 tarihinden 18/02/2022 günü mesai bitimine (Saat 17:00)
kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik
ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru sistemine istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş
yapacaktır. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan bilgilerde hata veya eksikliğin

Yorum Bırak