Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan “şube müdürü” kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

MÜNHALKADROYAAİTBİLGİLER
BULUNDUĞUYERSINIFIUNVANIADEDİ


Taşra Teşkilatı

Genel İdare Hizmetleri
GRUP-I Şube Müdürü (DiniYükseköğrenim)140
GRUP-II Şube Müdürü (DiğerLisans)100
Toplam240
 1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

 1. GRUP-Iiçin enazdörtyıllıkdiniyükseköğrenim mezunu olmak,
 2. GRUP-IIiçin enazdörtyıllıkyükseköğrenimmezunu olmak,
 3. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst görevlerde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde (sözleşmeli, vekaleten ve geçici görevlendirme süreleri dâhil olmak üzere) çalışmış olmak,
 5. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 6. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak,
 7. AdaylarGRUP-IveyaGRUP-II’densadecebirinebaşvuruyapabileceklerdir.
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarihitibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunukabul edileceklerdir.
 • Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinlerikullanmaktaolanlardabusınavlara başvuruyapabileceklerdir.
 • 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/Amaddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yereatanamaz.Sözleşmegereğiüçyıllıkçalışmasüresinitamamlayanlartaleplerihalindebulunduklarıyerdepozisyonlarıylaaynıunvanlımemurkadrolarınaatanır.Buşekildeatananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olanlar bu sınavabaşvuruyapamayacaktır.
 • Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS(İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleribağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS)programına işletmesigerekmektedir. DİBBYS (İKYS)programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirmesüreleri dikkate alınmayacaktır.
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 17.07.2023- 28.07.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 220 (iki yüz yirmi) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Engelli adaylar;

 1. Sınava başvuran adaylardan sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olanlar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla bu duyurunun ekinde yer alan sağlıkdurumu/engelbilgiformunudoldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanelerinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar engel durumlarını başvuru ekranındaki ilgili bölümde belirteceklerdir.
 2. Sağlık durumu/engel bilgi formunda belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
 1. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 1. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve KONULARI
 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir.
 1. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 2. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILISINAVKONULARI”başlığında belirtilmiştir.
 3. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
 4. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
 5. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3(üç)

katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

 1. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.
  1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  4. Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
  5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
 1. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 1. Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuruda belirtilen “YazışmaAdresi”ne yapacaklardır. Yazılısınavınbaşkabirkurumayaptırılmasıdurumundaadaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ilgili kuruma yapacaklar ve sınavsonuçlarına itirazda ilgili kurumunun belirlediği esaslar dikkate alınacaktır.Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde adaylara bildirilecektir.
 1. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 1. Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60(altmış), sözlü sınavdan en az 70(yetmiş)

puan almak gerekmektedir.

 1. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla;
  1. Hizmet süresi fazla olana,
  2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
  3. Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.
 2. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.
 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

 1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 1. İLETİŞİM

Yaşma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

Telefon :(0312) 295 70 00

Faks :(0312) 285 85 72

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

 1. YAZILISINAVKONULARI

AnaKonular
SoruDağılımı
SINAVKONULARIDiniBilgiler


13
Kur’an-ı Kerim (Meal Bilgisi-Tecvid)
Tefsir
Hadis
Kelam
Fıkıh (Usul-İbadetler)
İslam Tarihi (Hz. Peygamber ve Halifeler Dönemi)
Türkçe2Türkçe Dil Bilgisi/Türkçe Yazım Kuralları
Mevzuat
35
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Taşınır Mal Yönetmeliği
Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Yorum Bırak