Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi
belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavı ile kurum içi naklen atama yapılacaktır.
BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI ADEDİ
Taşra Teşkilatı Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni 170
I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Halen Başkanlık Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi
  uyarınca çalışıyor olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara
  atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde
  yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde
  (sözleşmeli, vekâleten ve geçici görevlendirme süreleri dâhil olmak üzere) çalışmış olmak,
 3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 4. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,
 5. Başkanlığımızca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar
  kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,
 6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44
  üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan altıncı veya yedinci kademedeki unvanlarda çalışıyor
  olmak ve diğer kademelerdeki unvanlarda müktesebi bulunmamak.
   Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
  kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.
   Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS)
  verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu
  birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS
  (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.
  II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV BAŞVURU ÜCRETİ
 7. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 27.09.2021 – 11.10.2021 tarihleri arasında DİBBYS Programı
  üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığı ile ön başvurularını
  yapacaklardır.
 8. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 27.09.2021 – 11.10.2021 tarihleri arasında (saat
  08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 9. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler
  ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
  gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
 10. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine
  getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini
  yapabileceklerdir.
 11. Müftülüklerce başvuru onay işlemi tamamlanan adayların, başvuru tarihleri içerisinde sınavın
  yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 12. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya
  banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 13. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için başvurularını müftülüklerde onaylatmaları
  gerekmektedir. Sınav ücretinin ödenmesiyle başvuru işlemi tamamlanacaktır.
 14. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul
  edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 15. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate
  alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve
  belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan
  ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 16. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
  kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
  Sayfa 1 / 3
  11.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  12.Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu
  geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda
  başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
  13.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 17. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki
  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
 18. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
  “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
  IV. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
 19. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 20. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
  ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli
  hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 21. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
  katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
  hakkı verilmeyecektir.
 22. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus
  cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 23. Sınavın yazılı aşaması Ankara’da yapılacaktır.
 24. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.
 25. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru
  yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
 26. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul
  edilecektir.
 27. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı
  aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 28. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.
  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
  V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 29. Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş
  günü, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı
  tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır.
  Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde
  yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 30. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
  adaylara bildirilecektir.
  VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 31. Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan en az 70 puan almak
  gerekmektedir.
 32. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır.
  Eşitlik halinde sırasıyla;
  a) Hizmet süresi fazla olana,
  b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
  c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,
  başarı sıralamasında öncelik verilecektir.
  Sayfa 2 / 3
 33. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak
  sıralanacaktır.
  VII. DİĞER HUSUSLAR
 34. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan
  ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 35. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği
  ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 36. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
  adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
  Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
  gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 37. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
  Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı
  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
  VIII. İLETİŞİM
  Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
  Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
  Çankaya/ANKARA
  Telefon : (0312) 295 70 00
  Faks : (0312) 285 85 72
  E-posta : persis@diyanet.gov.tr
  IX. YAZILI SINAV KONULARI
  SIRA KONU
  1 Kur’an-ı Kerim (Tarih, Tefsir, Meal)
  2 Tecvid
  3 İlmihal (İtikad, İbadet, Helaller ve Haramlar)
  4 İslam Tarihi
  5 Türkçe Yazım Kuralları
  6 Anayasa
  7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  8 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
  9 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
  10 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
  11 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
  12 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  13 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  14 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  15 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  16 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
  17 Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
  18 Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
  19 Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  15 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
  Pansiyonları Yönetmeliği
  16 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754)
  17 Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
  18 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  19 Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
  20 Taşınır Mal Yönetmeliği

Yorum Bırak