1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür
ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.


2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022
Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde
yapılacaktır.


Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav
binalarına alınmayacaklardır.


3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve
Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde
belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya
adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339
veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
şartı aranır.


4- Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru
merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet
adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları,
resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir.
Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak
kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması,
güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,
ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise
varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.
YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden
yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik
bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olarak
ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,
doldurulmuş Aday Başvuru Formunu ve sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslını yanlarında
bulundurmaları zorunludur.
YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların
mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir örneğini
başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS
kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim
bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak
bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde
(yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U.
numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince
başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte
web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf,
adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim
bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik durumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru
merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan
alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi
kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan
sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme
girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav
ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar
başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru
kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden
özenle saklamaları gerekmektedir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek
ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.


6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık
kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır.


7- Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve
yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe
uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği
tüm haklarını kaybedecektir.


8- Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm
koşulları taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır.
Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


9- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı
hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden fazla sınav ücreti yatıran,
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem
için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

10- Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından,
adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş
Belgesi düzenlenecektir.

11- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır.


12- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi
ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile
kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni
kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu”
veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi kabul
edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler
sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile
sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav
Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir
salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.


13- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslı ile
şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili
ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.


14- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin
Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM
tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt
olarak kullanılacaktır.


15- Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan
oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli
sorulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a) Türkçe , (10)
b) Matematik (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5)
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5)
Alan Bilgisi Testi:
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci
kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı
düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci
kitabın sekizinci kısmı , (8)
b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs
Kanunu Yönetmeliği , (12)
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9)
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8)
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)
Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

16- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular,
basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa
olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu
kabul etmiş sayılırlar.


17- Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
puanlama yapılacaktır.
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80)
puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve
genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri
ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde
bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın
birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli
evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen
beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair
Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma
Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, e)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet
Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı,
Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak
değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt
test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri
bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların
ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların
her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür
Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde
hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde
puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın
toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.


18-Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak
kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (550) bir
katı fazlası (1100) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır.
Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1100’üncü aday ile aynı
puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır.


19- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca
sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.
Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan
ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava
katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise
“Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha önce
sıralamaya dâhil edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.


20- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra
başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi
ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak
ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü
içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için
geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,
ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı
hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe,
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM
süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün
içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C.
Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış
dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak
kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.


21- 6114 Sayılı Kanun gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının
ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve
diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu süreler
beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler
tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir.

22- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar
Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda
kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), her
oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.


23- Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM
adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi
yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme
işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 450,00 TL olan sınav ücretini aynı gün
yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka
kartı ile yatırılacaktır.
Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru
bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri
iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de
düzenlenmeyecektir.


24- Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, sınav
sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde
istenilecek olan belgelerin gönderilmesi işlemi, e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi
ile yapılacaktır. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.


25- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile yapılacaktır.
Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler, sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile
kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

Yorum Bırak