1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru)
b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)
-138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler

 • 144/1 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi
 • 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi
  -168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları
 • 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
 • 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
  2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (15 soru)
  -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri
  Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve
  Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri
  Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri
  Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri
  Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri
  Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi
  4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  5) TEBLİGAT HUKUKU (7 soru)
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. bölüm
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687.
  maddeleri)
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2.
  kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm
 • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
  7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (15 soru)
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. maddeleri

Yorum Bırak