***Duyuru metninin ekinde yer alan atama yapılacak kadro listesinin “Folklor Araştırmacısı” ve “Müze Araştırmacısı” sayılarında güncelleme yapılmıştır. 

Bakanlığımızca 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde, Ek-1’de yer alan kadrolar için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

ARANILACAK ŞARTLAR

Görevde yükselme sınavına başvuru şartları ile diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.

I- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak, 657 MADDE 68
b) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) Toplam hizmetinin en az altı ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

II- Özel Şartlar

a. Şube Müdürü Kadrosu için
1) Kütüphane Müdür Yardımcısı, Müze Müdür Yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya Şef, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Biyolog, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,
2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b. Kütüphane Müdürü Kadrosu için
1) Kütüphane Müdür Yardımcısı, Müze Müdür Yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya Şef, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Biyolog, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,
2) Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, İl Halk Kütüphaneleri dışındaki Kütüphane Müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
3) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c. Müze Müdürü Kadrosu için
1)Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya Şef, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Biyolog, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,
2) Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak,
3) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç. Müze Müdür Yardımcısı Kadrosu için
1) Şef, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Redaktör, Usta Öğretici, Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,
2) Müze Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,
3) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d. Şef Kadrosu için
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan “Veznedar, Enformasyon Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Fotoğrafçı, Daktilograf, Sekreter, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Usta Öğretici.” kadrolarında ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,
2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e. Folklor Araştırmacısı Kadrosu için
1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri lisans mezunu olmak,
2) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık sorunu bulunmamak,
3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan “Veznedar, Enformasyon Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Fotoğrafçı, Daktilograf, Sekreter, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Usta Öğretici.” kadrolarında ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

f. Müze Araştırmacısı Kadrosu için
1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı* olmak, (*: Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların lisans eğitimi veren; arkeoloji ve sanat tarihi bölümü; Arkeoloji bölümü; Arkeoloji bölümlerinin Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji ana bilim dalları; Sanat Tarihi bölümü; Eskiçağ Dilleri ve kültürleri bölümlerinin Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı (Klasik Filoloji) anabilim dalları; Tarih bölümü; Sosyal Antropoloji ve Etnoloji bölümlerinin Sosyal Antropoloji ile Etnoloji anabilim dalları; Fizik ve Paleoantropoloji bölümlerinin Paleoantropoloji ile Fizikiantropoloji anabilim dalları; Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı anabilim dalları (Klasik Şark Dilleri); Resim, Heykel, Türk El Sanatları, Halkbilimi ve Türk Halk Bilimi bölümlerinin, herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanları,)
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan “Veznedar, Enformasyon Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Fotoğrafçı, Daktilograf, Sekreter, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Usta Öğretici.” kadrolarında ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

g. Eğitim Uzmanı Kadrosu için
1) Şef, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Redaktör, Usta Öğretici, Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,
2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

h. Memur Kadrosu için
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan “Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Dağıtıcı, Kaloriferci, İtfaiyeci, Bekçi.” kadrolarında toplam en az beş yıl çalışmış olmak,
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 02.01.2024 tarihinde başlayıp 12.01.2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak olup başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
Bakanlığımızda görev yapan personelden son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, Ek-1’de yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabileceklerdir.
Sınava katılacak adayların başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları, Bakanlığımız https://hitit.ktb.gov.tr adresinde yer alan İnsan Kaynakları Sistemi modülünde yer alan Benim Sayfam/Sınav Başvuru sekmesinden Bakanlık kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılacaktır.
(Bakanlık kullanıcı adı ve şifresi bulunmayan veya problem yaşayan personelin Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne 0312 4708080 numaralı telefonu kullanarak başvurması gerekmektedir.)
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın web sitesinde ilan edilecektir. Adayların, sınav başvuruları ile ilgili itiraz dilekçelerini, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan itiraz başvurularını, itiraz başvurusunun yapıldığı günün sonunda EBYS üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında anılan 11 sınav merkezinde (Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Samsun, Sivas, Trabzon) gerçekleştirilecektir.
Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkün bulunmaktadır.
Aday memur statüsünde olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, İşçi statüsünde çalışanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

Sınav başvuruları hakkında Personel Genel Müdürlüğü Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesinden bilgi alınabilecektir.

Tel: 0312 4708880
Tel: 0312 4708851
Tel: 0312 4708852
E-Posta : yetenekgelisimi.pgm@ktb.gov.tr


ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Atama yapılacak kadrolar Ek-1’de yer almaktadır

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI
Görev Yükselme Sınavında yer alan sınav konuları ve soruların dağılımı Ek-2’de yer almaktadır.


YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 11.02.2024 Pazar günü saat: 10.00’da 11 sınav merkezinde (Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Samsun, Sivas, Trabzon) yapılacaktır. Sınav yeri ve salonları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan sınav giriş belgelerine erişim açıldığında personelimize ayrıca duyuru yapılacaktır.


SÖZLÜ SINAV:

Ek-1’ de yer alan unvanlar için yapılacak sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültür ve genel yetenek düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.


SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dâhil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.
Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.

ATANMA VE DİĞER HUSUSLAR:

Atanmaya hak kazanacak adayların atanacakları yerler, Bakanlığımızın hizmet ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir.
Atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre 3 ay içerisinde atamaları yapılacaktır.
Sınavı kazananlardan gerekli şartları sağlamadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek yanlış beyanda bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.
İlgililere duyurulur

ATAMA YAPILACAK KADROLAR EK_1
GÖREVDE YÜKSELME KONULARI VE SORU DAĞILIMI EK-2

Yorum Bırak