1)
a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)
b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru)

 • 123 sayılı BİDB Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı
 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları
 • 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 • 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun
  uygulanması
 • 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları
  2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)
 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri
  Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve
 • Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
 • 3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (14 soru)
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri
 • Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri
 • Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi
 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 • 4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • 5) TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 • 6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm. 2. Bölüm.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687.maddeleri).
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1.ayırım.
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2.kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.

Yorum Bırak