1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)
b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)

 • 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar
 • 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun
  uygulanması
 • 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
 • 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
  2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)
 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri
  Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve
  Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
  3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru)

 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  5) TEBLİGAT HUKUKU (5 soru)
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru)
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm, 2. Bölüm.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri).
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1.ayırım.
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2.kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.
  7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (10 soru)
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu

Yorum Bırak