1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru)

b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru)

– 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar- 16/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma Taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar

– 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmi yazışmalar

– 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi

– 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması

– 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP’ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi

– 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri

– 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi

– 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler

– 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı

– 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar(ekler hariç)

– 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç)

– 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)

– 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)

– 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

– 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

– 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri

2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (4 soru)

– Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)

– 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun

– 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

– 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru)

– 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

– 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi

– 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi

1/10- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi

– Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi

– Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru)

– Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5) TEBLİGAT HUKUKU (6 soru)

– 7201 sayılı Tebligat Kanunu

– Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

– Elektronik Tebligat Yönetmeliği

6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (8 soru)

– 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri

– 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm 2. Bölüm

– 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687.maddeleri)

– 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı

– 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü

– 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım

– 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2.kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

– Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

7) 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5 soru)

– 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2.kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 5. kısım; 6. kısım, 3. kitap, 1. kısım, 2.

bölüm, 3. bölüm, 5. bölüm, 2. kısım, 1. bölüm, 3. bölüm; 5. kitap, 2. kısım, 1. bölüm; 6. kitap, 1. kısım,2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. Kısım

8) KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI (12 soru)

– 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı

– Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

– Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

9) 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6 soru)

– 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 4. ayırım, 6.bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 2.ayırım; 4. kısım, 5. bölüm; 5. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım,

1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm 2/10

10) İNFAZ HUKUKU (3 soru)

– 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. kitabının 1. kısmı, 2. kısmının 1. bölümü, 3. bölümü, 4. bölüm (madde 20); 2. kitap, 1. kısım, 1. Bölüm

Yorum Bırak