1) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞIKARARNAMESİ (5 soru)
2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLEYARGI ÖRGÜTÜ (10 soru)

 • Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri
  Hakkında Kanun
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve
  Görevleri Hakkında Kanun
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (10 soru)

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri
  Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin yönetmeliğin 5. maddesi
 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
  4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (5 soru)
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  5) TEBLİGAT HUKUKU (10 soru)
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu.
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
  6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (5 soru)
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı.
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1.ayırım.
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2.
  kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.
  7) KALEM MEVZUATI (15 soru)
 • Bölge Adliye ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yorum Bırak